El blog dels arquitectes tècnics

Reportatges 12/01/2016 14:00:26

 

 

El passat 3 de desembre el Reial Decret Legislatiu 1/2013 va concretar que el 4 de desembre de 2017 es fixa com a data límit per dur a terme les obres necessàries que garanteixin que les persones amb discapacitat puguin accedir a tots els espais comuns dels edificis existents.

Es tracta de l’aprovació del text refós de la llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, que determina que en el termini de dos anys, “el Govern ha d’aprovar unes condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació, per a l’accés i la utilització de béns i serveis a disposició del públic per a les persones amb discapacitat”.

Aquesta normativa exigeix millorar l’accés de les persones amb discapacitat a totes les zones comunes de l’habitatge, fet que suposarà un esforç econòmic als propietaris, però sense implicar una càrrega desproporcionada. Així mateix, la normativa també imposa un límit en el pagament de l’eliminació de les barreres arquitectòniques: 12 mensualitats de les despeses de la comunitat. En els casos que no es pugui assumir el cost de les obres, es podrà admetre per a determinats usos, solucions alternatives que permetin la màxima accessibilitat possible.

Pel que a l’execució de les obres, s’ha de dur a terme de manera diligent, així doncs s’estableix un termini d’un any si es tracta d’obres menors i de dos anys si es tracta d’obres més grans, des de la data de notificació l’acord de la comunitat de propietaris. Termini que es podrà ampliar si el cost que suposen les obres superen el 33% dels ingressos de la unitat familiar. A més, els ingressos familiars hauran d’estar per sota de 2,5 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya o l’índex que el substitueixi.

La no execució de les obres necessàries podria suposar una sanció a la comunitat de propietaris, que figuren com a responsables de complir amb les condicions d’accessibilitat.

Contacta amb un aparellador col·legiat a través de l'apartat "Directori" d'aquest lloc web, ell l'assessorarà sobre quina és la millor solució constructiva per garantir l'accessibilitat al seu edifici.

 

 

"Accedir al Directori"

 


Continua llegint
Reportatges 30/11/2015 08:00:00

 

 

Des de mitjans d’agost ja està en funcionament la nova llei de simplificació de l'activitat administrativa i d'impuls de l'activitat econòmica. Obrir un negoci és ara més fàcil per un gran nombre d’activitats de baixa afectació mediambiental i que ara estaran subjectes a declaració responsable.


Es tracta entre d’altres del comerç a l’engròs, al detall d’aliments, begudes i tabac, l’allotjament turístics, les activitats immobiliàries i professionals, i en general, les activitats comercials de locals amb una superfície inferior a 120 m2, o 500 m2 en el cas d’activitats professionals com l’edició, publicitat, arquitectura o la compra venda de vehicles.


En aquets tipus de negoci, el propietari podrà iniciar l’activitat un cop posir en coneixement de l’Administració pública competent l’inici de l’activitat mitjançant la presentació d’una declaració responsable en la qual ha de declarar, que compleix els requisits establerts per la normativa vigent per a accedir a l’exercici de l’activitat, que disposa d’un certificat tècnic justificatiu de complir-los i que es compromet a mantenir-ne el compliment durant la vigència de l’exercici de l’activitat.


És tracta d’un pas més vers la simplificació administrativa encetat amb el règim de comunicació prèvia, que si be permetia obrir el negoci un cop feta la comunicació, obligava al propietari a acompanyar-la d’un projecte tècnic justificatiu del compliment dels requisits establerts per la normativa vigent i signat per un tècnic competent, i del certificat del tècnic competent que sigui responsable de la posada en funcionament de l’activitat.


Les activitats que superin els límits de 120 m2 o 500 m2, o les que es considerin de rics mediambiental, continuaran subjectes al règim de comunicació prèvia.


Tanmateix, recordeu que tant la comunicació prèvia com la declaració responsable, ha de contenir una manifestació explícita sobre la conformitat de l’activitat econòmica amb el règim urbanístic del sòl, i habiliten de manera immediata per a l’exercici de l’activitat sota la responsabilitat del seu titular, i alhora faculta l’Administració per a dur a terme qualsevol actuació de comprovació.
Si necessiteu un tècnic competent per a la redacció del projecte o el certificat tècnic, podeu sol·licitar pressupost o consultar qualsevol dubte amb el col·legi d’aparelladors, arquitectes tècnics i enginyers d’edificació de Tarragona, dins l’apartat obres amb garantia.

 

Contacta amb un aparellador col·legiat mitjançant l'apartat "Directori" d'aquest lloc web. Farà una inspecció tècnica i t'assessorarà sobre els tràmits per a l'obertura d'un establiment.

 

"Accedir al Directori"

 


Continua llegint
Reportatges 02/07/2015 10:30:00

Banner Humitats

La humitat és un dels principals problemes en tots els edificis. Els degoters, l’envelliment de la coberta i la falta de manteniment en són alguns dels problemes més estessos. El resultat d’aquests problemes són l’aparició de taques als sostres i parets, danyant així els acabats. Això provoca que, amb el temps, les humitats afectin a l’estuctura, afavorint l’oxidació d’elements metàl·lics o la putrefacció de la fusta. Per això és important revisar la coberta cada any i reparar allò que es va deteriorant. 

Un altre dels problemes habituals és la filtració d’aigua per la fusteria. Amb el temps, el segellat de les finestres es va deteriorant a causa de la radiació solar i l’aigua de la pluja, creant taques al voltant de la finestra. La millor forma d’evitar-ho és renovar els segellats, netejar les canaletes del marc i pintar els perfils de la finestra cada tres anys. 

HumitatsLes fuites d’aigua a la xarxa de sanejament són les causes més comuns. Normalment són causades per un mal ús. També s’acostumen a trobar problemes en instal·lacions d’aigua i calefeacció ja que, a causa de la corrossió o algun desperfecte en les unions, hi poden haver fuites. La millor forma d’evitar aquest tipus de fuites és la prevenció i seguir una inspecció periòdica. 

També podem trobar casos d’humitat quan tenim un habitatge amb un aïllament tècnic insuficient i una ventilació deficitària, que no permeten renovar l’aire carregat d’humitat. El resultat és la condensació del vapor d’aigua de l’aire en parets i sostres, creant així taques. La milor forma de prevenir-ho és mantenir una correcta ventilació de les habitacions. 

En molts edificis antics també podem trobar taques d’humitat en paviments de la planta baixa. Aquest fet ve causat per la humitat continguda al sòl i que va ascendint per la paret, deteriorant-la i provocant el despreniment de la pintura i els arrebossats. En els edificis actuals això s’ha solucionat, però en els habitatges antics la solució requereix la utilització de tècniques que només un aparellador professional pot dur a terme. 

Contacta amb un aparellador col·legiat a través de l'apartat "Directori" d'aquest lloc web. Farà una inspecció tècnica, avaluarà les humitats i et recomanarà quina és la millor solució. Deixa les humitats en mans de professionals especialistes en temes d'edificació.

 

"Accedir al Directori"

 


Continua llegint
Reportatges 12/06/2015 17:30:00

Banner Humitats

 

El habitatges bioclimàtics s’han convertit en una realitat encara desconeguda per molts usuaris. El nostre habitatge pot estar preparat per, només amb l’ús de les energies naturals, tenir un total confort tècnic, acústic i lumínic. Tot això sense que representi un augment del cost econòmic. 

Hi ha molts factors que poden ajudar a un habitatge a aprofitar els recursos naturals al màxim. Uns d’aquests factors són la orientació i la forma. Una casa allargada pot tenir una bona il·luminació i ventilació, però està més exposada a la temperatura exterior al tenir més superfície de façana. En canvi, una forma més quadrada i compacta pot tenir menys il·luminació, però està més resguardada del fred. També hem de tenir en compte l’orientació, ja que segons estigui més al sud o al nord, la temperatura interior pot variar. És important trobar l’equilibri. 

HumitatsEl sol i l’aire juguen un paper molt important per tenir la casa calefactada sense necessitat d’una instal·lació artificial. Podem treure-li profit mitjançant sistemes com l’efecte hivernacle. El cas contrari el podem trobar durant l’estiu, on una bona protecció solar, mitjançant tendals o marquesines, i una bona ventilació poden garantir un estiu fresc sense necessitat d’un aparell d'aire condicionat. La col·locació de plantes a prop de les finestres també ajuda a refredar l’aire gràcies a l’evaporació de l’aigua. 

També és important la correcta disposició de les finestres per tenir una bona il·luminació natural dins l’habitatge i que aquesta estigui ben repartida. Les finestres o ulls de bou al sostre milloren molt la il·lumiació, ja que el sol hi incideix directament durant més hores. 

Un altre factor molt important és la geometria de la casa. És fonamental que l’habitatge estigui ben situat respecte a una carretera o un carrer per aïllar el soroll exterior el màxim possible. 

Contacta amb un aparellador col·legiat a través de l'apartat "Directori" d'aquest lloc web. El tècnic especialista l'assessorarà sobre quines millores pot fer a la teva casa per convertir-la en bioclimàtica.

 

"Accedir al Directori"


Continua llegint
Reportatges 13/05/2015 16:30:31

Banner Esquerdes

 

Les esquerdes són un problema bastant comú en tots els habitatges, per això és molt important informar-se sobre quins tipus poden suposar un greu perill per al nostre edifici.

Hi ha diverses formes de diferenciar les esquerdes que són estructurals de les que no ho són. Les esquerdes estructurals poden aparèixer a diferents parts de l’edifici, com la coberta, els tancaments o en la pròpia estructura. Poden suposar un gran perill. En canvi, les esquerdes no estructurals no són tant greus i poden apareixer per altres causes, com canvis de temperatura sobtats, moviments d’alguns materials de construcció al endurir-se o moviments causats per la humitat.

 

Esquerdes

Una altra de les zones més susceptibles de tenir esquerdes són els sostres. Acostumen a ser esquerdes estructurals que poden ser causades per un excés de pes o per un deteriorament dels seus materials per efecte de la humitat.

Una altre fet a tenir en compte és la direcció de les esquerdes. Les esquerdes longitudinals respecte al sentit de les bigues no suposen un perill especial. En canvi, les que segueixen un sentit perpendicular al de les bigues, indiquen un perill imminent, especialment si es troben prop de les parets mestres o pilars de l’habitatge. És important detectar de quin tipus és l'esquerda, ja que la solució serà diferent en cada cas.

 

 

També podem trobar petites esquerdes a les rajoles del terra o als envans. Tot i semblar insignificants poden servir d’avís d’alguns problemes a l’habitatge. Per això, és recomanable una inspecció per determinar-ne el perill.

La gravetat de les esquerdes estructurals només la pot determinar un especialista. Una reforma casolana d’aquestes característiques i sense cap tipus d’assessorament tècnic pot originar problemes molt més greus.

Contacta amb un aparellador col·legiat mitjançant l'apartat "Directori" d'aquest lloc web. Farà una inspecció tècnica i t'assessorarà sobre quina és la millor sol·lució a les esquerdes.

 

"Accedir al Directori"

 


Continua llegint

QUÈ NECESSITES ?

PRESSUPOSTOS REFORMES I REHABILITACIÓ

PRESSUPOST D'EXCAVACIONS I ENDERROCS