El blog dels arquitectes tècnics

Reportatges Feb 22, 2018 0 comments

 

Només el 8% dels habitatges de Reus construïts abans del 1950 han passat la Inspecció Tècnica d'Edificis. Les problemàtiques més repetides són desperfectes puntuals a l'estructura, despreniments en lloses de balcons i revestiment de façanes o patis.

Font: Canal Reus: http://www.canalreustv.cat/noticies/nomes-8-del-parc-immobiliari-reusenc-ha-passat-lite

Continua llegint

 

 

Està clar que les comunitats de veïns dels edificis han d’estar alerta als temes que els concerneixen com a propietaris i als assumptes relacionats amb l’edifici on viuen.

 És imprescindible que aquests coneguin els aspectes bàsics per a tenir cura de l’edifici i estiguin al dia de la normativa vigent en relació als habitatges i comunitats de veïns. Si ets propietari en una comunitat de veïns, a continuació et proposem un llistat de temes imprescindibles a tractar a la propera reunió de veïns:

 - Inspecció Tècnica d’Edificis. La ITE consisteix en un control visual de l’edifici per determinar el seu estat i definir el nivell de conservació i el manteniment de l’habitatge. Parlem d’una inspecció que han de passar obligatòriament els edificis plurifamiliars i unifamiliars de més de 45 anys d’antiguitat. Si el teu edifici encara no ha passat la ITE, és necessari fer el manteniment preventiu, per tal d’evitar possibles incidències provocades pel seu mal estat de conservació. Si, en canvi ja ha passat la ITE, caldrà iniciar el llibre de l’edifici per tal que les seves característiques tècniques i físiques quedin recollides al document.

 - Subvencions de la Generalitat. La Generalitat ofereix diferents subvencions a la comunitat de veïns, com per exemple ajudes per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial. En funció del pressupost del que disposi la comunitat de veïns, la Generalitat ofereix un tipus de subvenció concreta; És important que els propietaris coneguin i valorin aquest tipus de subvencions per beneficiar-se de les ajudes públiques.

 - Accessibilitat de l’edifici. Aquest és un tema important i d’actualitat, ja que la normativa estableix que a partir del desembre de 2017 serà obligatori que els edificis siguin totalment accessibles. Per eliminar les barreres arquitectòniques que dificulten l’accessibilitat als edificis, s’hauran de realitzar obres, tenint en compte les possibilitats de l’edifici. Recordem que correspon a la comunitat de propietaris mantenir els elements que fan possible complir les condicions d’accessibilitat en un estat correcte.

 - Requeriments pels apartaments turístics. Si l’edifici compta amb apartaments turístics, serà necessari que aquests compleixin certs requeriments. La principal condició que han de complir és disposar d’una cèdula d’habitabilitat, i si el lloguer supera els 4 mesos l’any, el certificat d’eficiència energètica. Han de comptar amb les característiques tècniques i de qualitat exigibles als habitatges. També haurà d’estar suficientment moblat per a la seva ocupació immediata i no pot ser ocupat amb més places que les indicades a la cèdula. A més, és imprescindible que el propietari no visqui en aquest habitatge.

 

Si formes part de la comunitat de propietaris del teu edifici, t’interessarà conèixer aquest llistat. En cas que el teu edifici necessiti realitzar obres per complir amb la normativa d’accessibilitat, una cèdula d’habitabilitat, passar la inspecció tècnica d’edificis o més informació al respecte, contacta amb Obres amb Garantia. Els nostres tècnics professionals t’aconsellaran sobre quines són les solucions més adients en cada cas.

 

 

CONTACTA'NS!

Continua llegint
Reportatges Apr 11, 2017 0 comments

 

La façana de l’edifici està composada per la façana principal, la façana posterior, les mitgeres (les parets que separen l’edifici dels edificis veïns) i els patis. En aquest cas, totes les parts requereixen la mateixa atenció i manteniment perquè desenvolupen els mateixos riscos.

 

Comptar amb una façana en mal estat pot produir lesions greus a l’edifici. L’aparició d’esquerdes, desploms o bombaments al cos de la façana és habitualment el símptoma d’una lesió greu, i és d’especial importància en els edificis antics. Per altra banda, si apareixen els mateixos símptomes als balcons o terrasses, ja es tractaria d’una patologia més seriosa i requeriria una reparació a curt termini ja que podria estar posant en perill a les persones. Per això, quan es detecten aquest tipus de lesions s’ha de contactar ràpidament amb un aparellador o arquitecte tècnic per tal de realizar una avaluació de la patologia.

 

Com podem evitar les lesions de la façana?

El manteniment adient d’una façana el condicionen múltiples factors: l’antiguitat de l’edifici, el tipus d’ambient que l’envolta, els sistemes, materials utilitzats en la construcció i els elements constructius incorporats. Per tenir controlats tots aquests aspectes que incideixen en la seguretat i el manteniment de la façana de l’edifici, és adient realitzar inspeccions periòdiques.

 

Les inspeccions tècniques de l’edifici són imprescindibles per evitar o minimitzar el risc de despreniment del revestiment o dels cossos sortints. Així doncs, cal tenir un control del manteniment de l’edifici per assegurar que està en bon estat o per controlar les lesions que pugui tenir.

 

Cal saber que el manteniment de la façana, les obres de reparació o la realització d’una Inspecció Tècnica d’Edificació, han d’estar dirigides i dutes a terme per un aparellador o arquitecte tècnic. Així doncs, si la comunitat de propietaris necessita realitzar una inspecció del seu edifici o realitzar obres per assegurar la seguretat d’aquest, contacta amb Obres amb Garantia. Els nostres tècnics professionals realitzaran el control i l’assessoraran sobre quines són les solucions més adequades en cada cas.

 

 

CONTACTA'NS! 

Continua llegint

 

 
Cada cop més persones compten amb una segona residència o apartament que no té cap ús durant alguns mesos de l’any i opten per llogar-lo durant les temporades de vacances per tal de rendibilitzar la propietat. Si és el teu cas i estàs pensant en llogar el teu apartament, para atenció: fem una llista d’aspectes que has de tenir en compte a l’hora de llogar el teu apartament.


Abans de llogar un apartament o pis, pel que fa a aspectes legals, és molt important que aquest tingui en compte la normativa i compti amb documents tècnics com la cèdula d’habitabilitat, per tal d’acreditar que el local té les condicions tècniques d’habitabilitat mínimes (segons la normativa vigent). D’aquesta manera l’apartament serà legal i totalment habitable.


A més, també és imprescindible que l’apartament estigui registrat com a turístic perquè sigui un apartament turístic legal. Per fer-ho, només cal anar a l’ajuntament, presentar una instància determinant quins apartaments es volen convertir en turístics i automàticament et proporcionaran el número d’inscripció corresponent.


Pel que fa als usuaris, aquests tendeixen a comparar apartaments de forma online i quedar-se amb els que són més atractius i no mostren símptomes de vellesa. Així doncs, el fet de comptar amb un espai reformat suma punts. Cada vegada més, la demanda de lloguer va en augment i el mercat és més exigent; Per això oferir un pis en bon estat i reformat, incrementa les possibilitats de ser escollit abans que altres. A més, reformant l’espai, els llogaters podran augmentar la quota mensual al comptar amb un pis de major qualitat.


Mantenir l’habitatge moblat, net i en bon estat són altres aspectes a tenir en compte. Com més comoditats i més a gust es sentin les persones que el lloguin, més possibilitats hi haurà de que perllonguin la seva estància a l’apartament. D’aquesta forma, el llogater pot estalviar-se el fet de buscar nous inquilins i fer tota la paperassa que suposa.


Si segueixes els nostres consells, tindràs un apartament turístic al dia de la normativa, actualitzat, modern i en bon estat. Si necessites fer reforma al pis a llogar o fer una cèdula d’habitabilitat, contacta amb Obres amb Garantia. Els nostres tècnics professionals es posaran en contacte amb tu sense cap tipus de compromís.

 

CONTACTA’NS!

 Continua llegint

 

 

 

Una cosa que ens preocupa a tots és el que costa no passar fred a l’hivern: encenem la calefacció, utilitzem aigua calenta, i també tenim les llums enceses més hores que a les altres estacions de l’any. Som conscients de quant gastem en llum, aigua i gas, però… estem gastant massa? És possible reduir la factura de la temporada de fred?

La resposta és SÍ.

 

Existeixen opcions que ens permeten alliberar-nos d’una part de la despesa energètica:

- Modificar els nostres hàbits: canviar l’hora d’ús de la rentadora, la secadora o el rentavaixelles (posar-los en marxa quan les tarifes són més barates), desplaçar les hores de consum més cares, ajustar la càrrega tèrmica d’equips d’acondicionament d’aire...

- Identificar els factors que fan pujar el cost de les factures a través del certificat d’eficiència energètica i substituir-los per sistemes més eficients. Potser caldria substituir l’escalfador elèctric per una caldera més eficient, instal·lar plaques solars si és possible, posar un aïllament si no n’hi ha, o canviar les finestres. Es tracta de substituir o eliminar aquelles situacions que fan disminuir l’eficiència energètica i es poden reemplaçar per altres de més eficients.

 

L'opció més adequada és la realització d'una anàlisi d'eficiència energètica. El certificat d'eficiència energètica és un tràmit administratiu que certifica energèticament els edificis i que ens permet conèixer el comportament energètic d'un habitatge. A partir d'aquests resultats, podem saber com millorar el nostre habitatge per fer-lo més eficient i reduir l’import de les factures de la llum, aigua i gas.

 

Recordem que un certificat d’eficiència tècnica només el pot realitzar un tècnic certificador habilitat. Si creus que l’import de les teves factures de subministrament de llum, aigua i gas és massa alt i vols disminuir els costos energètics, contacta amb un tècnic professional d’Obres amb Garantia. L’aparellador t’assessorarà i aconsellarà sobre quina és la solució més adient per al teu habitatge.

 

CONTACTA’NS!

 

Continua llegint

QUÈ NECESSITES ?

PRESSUPOSTOS REFORMES I REHABILITACIÓ

PRESSUPOSTOS D'EXCAVACIONS I ENDERROCS

BLOC / ACTUALITAT